Boekingsvoorwaarden

Algemene bepalingen

 • Gebruiker: de eigenaar van Bed en Breakfast De Gastenkamer verder te noemen: B&B
 • Wederpartij: de gast die een huurovereenkomst sluit met B&B middels een telefonische reservering, een reservering via een booking-site of rechtstreeks via de website van de B&B ( degastenkamer.nl )
 • Bij het aangaan van de huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard op de overeenkomst en kenbaar gemaakt aan de wederpartij middels ex. Art 6:234 BW.
 • De eigenaar van de B&B kan zich laten vervangen door een (tijdelijke) vertegenwoordiger.

Huishoudelijk reglement B&B

 • De B&B is beschreven in de website degastenkamer.nl.  Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • Het verblijf in een accommodatie is minimaal 2 nachten. (1 nacht in overleg op basis van bezetting).
 • De geboekte accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk. De geboekte accommodatie heeft een eigen ingang.
 • Het is verboden aan derden gebruik te laten maken van de accommodatie. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de gebruiker en niet zonder bijbetaling aanwezig zijn in de accommodatie.
 • De accommodatie dient in schone staat te verkeren bij vertrek.  Indien de kamer bij vertrek zodanig afwijkt van de ingebruikname kan de gebruiker de extra schoonmaakkosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 • Roken is niet toegestaan in de kamer of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Inchecken kan tot uiterlijk 22:00 uur. Uitchecken kan tot uiterlijk 10:15 uur. Andere tijden vooraf in overleg met eigenaar B&B.
 • De wederpartij kan de auto parkeren op de voor de B&B aanwezige parkeerplaatsen. Parkeren geschiedt op eigen risico.
 • Alle risico’s met betrekking tot verblijf in of rond de accommodatie zijn voor rekening van de wederpartij.
 • Schade respectievelijk vermissing van (on)roerende zaken die in eigendom van de gebruiker zijn worden gemeld en dienen te worden vergoed aan de gebruiker.
 • De wederpartij dient de instructies van de gebruiker op te volgen.
 • De gebruiker kan de wederpartij bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW, toeristenbelasting, bed- en keukenlinnen, handdoeken, WiFi en eind-schoonmaak.
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 • Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 • Alle vermeldingen op de website van de B&B (degastenkamer.nl ) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Reservering en betaling

 • Indien er een telefonische (mondelinge) reservering heeft plaatsgevonden is daarmee de huurovereenkomst tot stand gekomen. Nadat de reservering via het contactformulier of e-mail is bevestigd , is tevens een huurovereenkomst tot stand gekomen. In alle voorstaande gevallen is de reservering definitief.
 • Voor een reservering van een verblijf in de B&B worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Betaling van de verblijfskosten worden vooraf bij boeking via de bankrekening overgemaakt (50% van het totaalbedrag)
 • Het verblijf is pas definitief voor u geboekt als de eerste betaling per bank binnengekomen is bij de B&B.
 • 30 dagen voor aankomst wordt de laatste 50% van het totaalbedrag betaald (via bank overschrijving).

Annulering

 • Voor boekingen die zijn gemaakt voor 2021 zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Bij annulering van minimaal 60 dagen voorafgaande aan de gemelde aankomstdatum wordt het eventueel reeds aanbetaalde bedrag volledig geretourneerd.
 • Bij annulering van minder dan 60 dagen maar meer dan 30 dagen voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum wordt 50% van het betaalde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering van minder dan 30 dagen voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 • Als er geen annulering wordt gedaan voor de aankomst datum (no show) wordt het volledige bedrag van de boeking c.a. in rekening gebracht middels een factuur.
 • Wij adviseren wanneer en minder dan 60 dagen voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum wordt geannuleerd dit te verhalen op uw reis/annuleringsverzekering. Het is uw eigen keuze/verantwoordelijkheid of u deze heeft of afsluit.
 • Annulering dient te allen tijde schriftelijk (e-mail of post) aan de B&B te worden doorgegeven.
 • De B&B heeft reeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het eventueel reeds aanbetaalde bedrag aan de wederpartij.
 • Artikel 6 van de algemene voorwaarden van Booking.com is van overeenkomstige toepassing op de algemene voorwaarden van de B&B.

Klachten

 • De wederpartij is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B 1-zijdig gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid

 • De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de wederpartij of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 • Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren. Dit betreft een maximumaanspraak van € 1.000,-- per jaar.

Privacy

 • De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Slotbepaling

 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Een niet-Nederlandstalige wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 • Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden niets mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Is het vakantiehuis of appartement nog beschikbaar? Een vrijblijvende boekingsaanvraag plaatsen?

Via ons boekingssysteem kunt u controleren of het vakantiehuis of appartement nog beschikbaar is.
Ook kunt u hier een vrijblijvende boekingsaanvraag plaatsen.

Contact

Adres: Achterwei 5, 9131 LA  Ee (Friesland)

Telefoon: +31 (0)519 518750

Mobiel: +31 (0)6 23663230

E-mail: info@degastenkamer.nl

Ontwerp en technische realisatie door J-Media